CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT 8-3

EIGHT MARCH TEXTTILE COMPANY LIMITED